Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLER KAPSAMINDA AYDINLATMA VE AÇIK RIZA METNİMİZ

Kişisel verilerin korunması, Şirketimizin önemli öncelikleri arasında olup Şirketimiz, ilişkili tüm kişilere ait her türlü verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na ve bu hususta tüm mevzuata uygun davranma hassasiyeti içerisinde politikalar yürütmektedir.

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, internet sayfamıza aktarılan verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirme metnimizdir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, çağrı merkezi, internet sayfası ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sayfamızı ziyaret ettiğinizde ve Şirketimizin hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.

KVKK madde 5/2 uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik bilgileri kategorisinde ad-soyadı,
 • İletişim bilgileri kategorisinde adres, telefon numarası, e-posta bilgileri,
 • Diğer bilgiler kategorisinde fatura, çalışılan iş, konum bilgileri vb.

2. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve Aktarılması

Kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bilgilendirmek, daha iyi hizmet sağlamak adına açıklanan hallerle sınırlı olarak ve kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacıyla kişisel verileriniz internet sitemiz üzerinden KVKK hükümlerine uygun şekilde işlenecek, kaydedilecek, saklanacak ve yine yükümlülüklerimiz ve amaçlarımız doğrultusunda KVKK hükümlerince sınırlı olarak, hizmetimize bağlı fiili gereklilikler halinde gerek Türkiye gerek yurt dışı gerçek kurum-kuruluşları ile gerçek-tüzel kişilerle paylaşılarak üçüncü kişilere aktarılacaktır. Veri sorumlusu ayrıca KVKK 5/2 kapsamında hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için kişisel verileri, talep halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte mahkemelerle de paylaşabilecektir.

Kişisel verileriniz, G – Suite servislerinden yararlanılabilmesi ve e - posta üzerinden iletişimin sağlanması amacıyla KVKK madde 9 uyarınca yurt dışına aktarılmasına açık rıza vermeniz halinde yurt dışına aktarılacaktır.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

İşbu kişisel veriler, kanuni dayanağa bağlı olarak elektronik ortamda internet sayfamız üzerinden iletişim ve sair formların doldurulması suretiyle işlenecektir. İşlenecek kişisel veriler KVKK madde 4 kapsamında; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncellenerek, açıkça belirtilen amaçlar doğrultusunda, sınırlı ve ölçülü olacak ve mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecektir.

4. Açık Rıza Hali

Tarafımızca internet sitemizdeki veriler, size daha iyi ve sizinle daha uyumlu hizmet verebilmek amacıyla veri sistemimize işlenecektir. İş bu verilerin yapılan açıklamalar çerçevesinde, bilgilendirmemizi okuduğunuz ve onay verdiğiniz kabul edilecektir.

5. Açık Rızaya Gerek Olmayan Haller

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verinin işlenmesi için bazı hallerde açık rızaya gerek olmadığını belirtmiştir. KVKK madde 5/2 uyarınca belirtilen bu haller aşağıdaki gibidir;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Söz konusu durumların varlığı halinde açık rızanız olmaksızın veri işleyebilme hakkımız mevcuttur.

Özel nitelikli kişisel verilerinizden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde açık rızası aranmaksızın işleyebilme hakkımız mevcuttur. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

6. Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde kanunun düzenlediği ve aşağıda sıraladığımız şekilde Şirketimize iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre sonuçlandırılacaktır;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen verileriniz ile ilgili bilgi talep etme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aleyhinize doğan herhangi bir durumda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin mevzuata aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle uğradığınız herhangi bir zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK madde 13/1 uyarınca veri sorumlusu, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

ÜST